KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY (REKRUTACJA) RF MAH Sp. z o.o.

I. Administratorem danych osobowych jest Zarząd firmy RF MAH Sp. z o.o. z siedzibą w Prawikowie 3, 56-100 Wołów (dalej: „RF MAH Sp. z o.o.”).

II. Kontakt w sprawach danych osobowych:

  • - na piśmie na adres siedziby RF MAH Sp. z o.o. : Prawików 3, 56-100 Wołów
  • - telefonicznie: 71 389 72 04
  • - pod adresem e-mail: biuro@rfmah.pl

III. Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

RF MAH Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zakresie określonym w art. 22¹ kodeksu pracy, w szczególności: imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne Państwa dane osobowe zawarte w aplikacji rekrutacyjnej.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz podjęcie kroków na Państwa wniosek przed zawarciem umowy (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”) w ramach realizacji naszych uprawnień wynikających z przepisów prawa (art. 22¹ §1 kodeksu pracy);

b) przeprowadzenie procesu rekrutacji w przypadku podania przez Państwa w aplikacji rekrutacyjnej danych osobowych w zakresie szerszym, niż wymagane w przepisach prawa (podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

c) prowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawą prawną jest Państwa zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

d) ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami przez RF MAH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

IV. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

V. Konsekwencje braku podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 22¹) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom, jak także podmiotom do przetwarzania przedmiotowych danych osobowych, którym RF MAH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zleca świadczenie usług, wymagających przetwarzania danych, tj. w szczególności dostawcy usług IT, agencje rekrutacyjne. Dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym organom publicznym, np. Policji, Urzędowi Skarbowemu oraz innym organom kontroli.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. W takim przypadku, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat lub do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w każdym momencie. W tym celu należy przesłać nam takie żądanie na adres:biuro@rfmah.pl

VIII. Prawa osoby udostępniającej dane osobowe:

a) mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

b) powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres siedziby RF MAH z o.o. lub za pośrednictwem e-mail: biuro@rfmah.pl;

c) w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.